Site/Apartman Yönetmeliği

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetmeliği, aynı zamanda site yönetimlerinin hak, görev, yetki ve sorumluluklarını da içermektedir.

Site yönetmeliği insanların toplu yaşam yerlerinde meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğini, hangi mahkemelerin yetkili olduğunu, yasal yollar ile takiplerin nasıl yapılması gerektiği gibi unsurlar da yönetmelik muhtevasında yer almaktadır.

..................SİTESİ

........BLOK

YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, .............ili, ......... ilçesi, ........Mahallesi, .......... Sitesi, ......... bloklarının ortak kullanım yerleri, hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı  blok sakinlerinin uyacağı kurallar ile yönetimin ne şekilde yapılacağına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2 — Tanımlar:

1. Blok: ........ ili, ......... ilçesi, ........ bloklarını ifade eder.

2. Yönetici: Blok genel kurulunca seçilen konut sakinidir.

3. Yönetici yardımcısı: ....... Bloktan seçilen yöneticinin konutu dışında kalan ....... Blok için seçilen konut sakinleridir.

4.Denetçi: Site Yönetimi Genel kurulunca; Site/Apartman yönetiminin yapmış olduğu ya da yapacağı harcamalar ile bütçe hesaplarının denetlenmesi amacı ile seçilen konut sakinleridir.

5. Görevli yönetici: Genel Kurul tarafından seçilerek atanan Blok/Site yöneticisi tarafınca iş sözleşmesi ile işe alınan ve blokların idari işlerinin yapılması ve genel koordinasyonunu sağlamak ve takip, kontrolünü yapması için dışarıdan görevlendirilen personeldir. Söz konusu personelin işe alınması ve gerektiğinde sözleşme gereği iş akdinin fesih edilmesi yetkisi site/apartman yönetim kurulu başkanındadır.

6. Kapıcı (Apartman Görevlesi):  Blok, temizlik, tertip düzen vb. İşlerle ilgili olarak iş sözleşmesi gereği işe alınan görevlilerdir.

7. Bağımsız bölüm: Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

8. Ana gayrımenkul:634 sayılı yasanın 2/a maddesinde anılan, bir imar adası ile o parsel üstünde yapılı her şeyi (ana yapılar, altyapılar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür.

9. Sosyal Tesis: Site sakinlerinin kullanımına sunulmuş olan eğlence ve aktivite alanlarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Blok Yönetiminin Oluşturulması

Oluşturulması, Yetki ve Görevleri

Madde 3-

1. ....... Sitesi ....... Blok Genel Kurul toplantısında seçilecek olan bir yönetici ve bu seçilen yöneticinin konutu dışında kalan bloklardan birer yönetici yardımcısı ile iki denetçiden oluşan “........ blok olağan genel kurulunca seçimle iş başına getirilen yönetim kurulu tarafından yönetilir.

 2. Blok kat malikleri, seçimle yönetimini belirleyip, yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Blok Yönetiminin, noterce onaylanmış, bir “Karar Defteri” bulunur. İş Bu defter Yöneticinin kişisel sorumluluğunda olup, korunup, saklanır. Eski ve yeni yöneticiler arasında hazırlanacak bir tutanakla devir/teslim edilir. Devir/teslim edildiği, Kat Maliklerinin bilgisine sunulur.

3. Bloklarda yapılacak büyük çaplı onarımlar için Kat Malikleri Genel Kurulunca hazırlanacak Teknik şartnameler görüşülüp onaylanacak. Her yıl yapılacak olan genel kurulda günün şartları da göz önüne alınarak güncellemesi yapılacaktır.

4. O yıl içinde yapılacak büyük çaplı bakım ve onarım işlerinde bu teknik şartnameler kullanılacak, hazır olan teknik şartnameler ihtiyacı karşılamıyorsa teknik şartnamelere ihtiyaçlar doğrultusunda blok yönetimi eklemeler yapabilecektir.

5. Şartname hazırlamayı gerektirmeyen küçük çaplı onarımlar pazarlık usulünce yaptırılacak, işin mahiyetine göre değişik yerlerden teklifler alınacaktır.

6. Blok yönetimi tarafından kapıcıların çalışma koşullarını belirleyen bir yönetmelik hazırlanıp genel kurulun onayına müteakiben, hazırlanan yönetmelik esaslarına göre Kapıcı talimatı hazırlanarak kapıcılara (Apartman görevlilerine yazılı ve imzalı olarak tebliğ edilecektir.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 4-

1. Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulunda her kat maliki bağımsız bölüme bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir kişinin kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden çok olamaz. 

2. Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, bu durumda bulunanları Blok Kat Malikleri Kurulunda, içlerinden birine vekalet verecektir. Vekaletle bu hakkı devralan kişi tarafından temsil edilecektir.

3. Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

4. Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk, akıl hastası vs.) ise, onun yerine Kurula kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılacaktır.

5. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, ancak oy veremez.

Toplanma ve Çağrı

Madde 5-

1. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu olarak en geç yılda bir defa Mayıs ayında toplanır.

2. Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılarak, yapılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir. Kat maliklerine imza karşılığı bir çağrı kâğıdının elden teslimi ile de bildirim yapılabilir. Çağrıda toplantının yapılacağı yer, saat ve toplantı gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanlardan çoğunluk kararı ile olabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

3. İlk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün içinde yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Ancak ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

4. Yönetici,  Blok Kat Malikleri Genel Kurulunu, yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyarak, gerekli gördüğü zamanda olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazılı istemi halinde, Kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemdeki konular görüşülür ve gündeme ilave yapılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 6-

1. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

2. Birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

3. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 7- Blok Kat Malikleri Genel Kurul kararları, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır (KMK. Md. 38).

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 8- Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.

Yönetici Seçimi

Madde 9-

1. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu, en geç yılda bir Mayıs ayında yapacağı toplantıda kendi arasından birini , “ blok Yöneticisi” olarak seçer. Yöneticinin oturduğu blok haricinde iki bloktan birer yardımcı seçilir. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder.

2. Yönetici, kat maliklerin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda yönetici adaylarından herhangi biri çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday Yönetici seçilmiş olur. Eski Yönetici tekrar seçilebilir.

3. Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak bir örnek tutanakla belgelenir. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazılır, imzalanır.

4. Yöneticinin seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine, Yönetici  Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.

5. Kurul, Yöneticiyi sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman değiştirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh Mahkemesinden izin  alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Blok Kat Malikleri Kurulu kararıyla değiştirilemez.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10-

1. Blok Yöneticisi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici, her yıl Mayıs ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. (bütçe yapılmışsa) Yönetici, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada saklar.

2. Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

3. Karar defterinin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması;

4. Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

5. Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

6. Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

7. Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

8. Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

9. Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

10.Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

11.Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

12.Müstakil kat maliklerinin ödemesi gereken aidatlar her ayın son günü saat:24:00’a kadar yatırılmadığında (banka hesaplarına geçmediği müddetçe), kişi ve borç miktarı ayrımı yapılmaksızın % 5 gecikme faizi uygulanacak ve bu konuda hiçbir kimseye feragat edilmeyecektir.

13.Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Blok Denetçisi Seçimi

Madde 19-

1. Blok Kat Malikleri genel Kurulu en geç yılda bir Mayıs ayında yapacağı toplantıda kendi üyeleri arasından iki kişiyi " Blok Denetçisi" olarak seçer. Eski Denetçinin görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

2. Denetçi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda, denetçi adaylarından herhangi biri salt çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Denetçi seçilmiş olur. Eski Denetçi tekrar seçilebilir. 

3. Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak örnek bir tutanakla belgelenir. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”ne de yazılır, imzalanır.

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 20-

1. Denetçi, Blok Yöneticisinin hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler. Bir yıllık dönem sonunda, Kat Malikleri Genel Kuruluna vereceği raporda, denetim sonucu ve  blok yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir. Aklama veya sorumlu tutma kararı alınmasını kesinlikle önerir.

2. Denetçi, bu raporu ve vereceği kararları noter onaylı bir deftere yazarak imza eder. 

3. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu, gerekli görür ise, Yöneticinin hesaplarını ayrıca dışarıda bir uzmana inceletebilir.

Görevli Yönetici (İdari Personel) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21-

1. Olağan Genel Kurul tarafından seçilen yönetici tarafından blokların aşağıda yazılı idari işlerini yöneticinin bilgisi dahilinde ve talimatları ile yerine getirmek üzere dışarıdan görevlendirilen personeldir.

1.1 Blokların günlük genel temizliğinin kontrolü ve bina görevlilerine temizliğim zamanında yaptırılması,

1.2 Bina görevlilerinin servis hizmetlerinin zamanında yapılıp yapılmadığının takibi,

1.3 Bina görevlilerinin maaş ve SSK primlerinin zamanında ödenmesinin takibi,

1.4 Bloklarda kullanılan ortak malzemelerin aylık ve yıllık periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması ve bu gibi işlerin takibi,

1.5 Bloklarda meydana gelen arızaların takibi ve bu arızaların zaman geçirmeden onarımlarının yaptırılması,

1.6 Bloklarda yaptırılacak olan büyük ve küçük çaplı onarımlar için ilgili firmalardan tekliflerin toplanması,

1.7 Ay sonunda sıcak ve soğuk su sayaçlarının okunarak sıcak ve soğuk su bedellerinin çıkarılması ve Aidat listesi ile birlikte ilan panosuna asılması,

1.8 Ay sonunda bankadan alınacak hesap ekstresi ile aidat ve su borçlarının ödenmesinin takibi, ödemelerde geciken kat maliklerine telefonla ulaşılması ve hala ödemelerde gecikme durumunda yöneticiden aldığı talimat gereği kanuni işlemlerin başlatılması,

1.9 Her ayın sonunda Gelir ve Gider tablosu oluşturarak Aylık Bilançonun hazırlanması,

1.10 Bina görevlilerinin (kapıcıların) özlük işlerinin takip edilmesi,

1.11 Kapıcı yönetmeliğinde yazılı olan kapıcıların görevleri ile ilgili hususların aksamadan yapılmasının takibi,

1.12 Kısaca yöneticinin yapacağı işlerin aksamadan yapılmasının sağlanması ve takibi ile yöneticiden aldığı diğer talimatların yerine getirilmesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kat Maliklerinin Hakları Ve Yükümlülükleri

1. Bağımsız bölümlere ilişkin hak ve yükümlülükler

Madde 21- Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanunu) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakım/onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve  blok yönetmeliğine aykırı davranışlardan kaçınmak  zorundadırlar.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri ve/veya sakinlerinin uyması gereken genel kurallar aşağıda olduğu gibidir. Bu kuralların tamamına uyum kaliteli, temiz, sağlıklı ve birbirlerine karşı hoşgörü ile saygılı bir yaşamı beraberinde getirecektir.

Kat malikleri, özellikle;

1. Ev temizliğinde kullanılan elektrikli ev aletleri; Cumartesi ve Pazar günleri hariç her gün saat 09:00-16:00, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00-17:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.

2. 12 Yaşından küçük çocukların mümkünse evde yalnız bırakılmamalarına özen gösterilmelidir. Bırakılmak zorunda ise yönetici veya kapıcıya bilgi verilmelidir.

3. Radyo, televizyon ve her türlü müzik aleti komşularınızı rahatsız etmeyecek ses düzeyinde kullanılmalı ve yine yüksek sesle bağırarak değil normal sesle konuşulmalıdır. (25 dB normal ses tonudur)

4. Bir üst katınızdaki komşunuzdan rahatsız olmamanız için, sizin de evde sert tabanlı ve topuklu ayakkabı, terlik, takunya gibi eşyalar giyilmemeli, küçük çocukların da bunları giymesine müsaade edilmemeli ve mümkün olduğu kadar küçük çocukların komşularınızı rahatsız edici hareketleri (atlamak, zıplamak vb.) kontrol altında tutulmalıdır.

5. Balkon ve/veya pencerelerden masa ve yatak örtüsü, halı, kilim ve benzeri şeyler içerisinde toz barındıran hiçbir şey aşağıya silkelenmez. Yine buralardan aşağıya sigara izmariti, kuşlar ekmek veya yiyecek dahil hiçbir şey atılamaz.

6. Bolkonlarda dış tarafa asılı olarak duran çiçek saksılarındaki çiçeklerin sulanması sonucu fazla verilen suyun taşması veya altından damlaması alt katlardaki komşularınızı rahatsız etmektedir. Sulama işlemi; saksılar içeri alınarak içerde yapılacak veya fazla verilen suyun aşağıya akmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

7. Balkon korkuluklarından ve pencerelerden aşağıya havalandırmak veya kurutmak amaçlı hiçbir şey (çamaşır, halı ve kilim gibi) sarkıtılamaz.

8. Balkonlara dışarıdan çirkin görünecek şekilde eşya konulamaz ve etrafı rahatsız edebilecek koku yayıcı yiyecekler konulamaz ve mangal yakılamaz.

9. Ev ile ortak alanlarda, kümes hayvanı ile kedi ve köpek gibi evcil hayvan beslemek komşularınızı rahatsız edecek davranışlar olup bu tür eylemlerde bulunulması yasaktır. Besleyenler yönetmelik ve kurallarına uyması zorunludur.

10.Genel ahlak kurallarını ihlal eden tutum ve davranışlar ile diğer blok sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu tavırlar içerisinde bulunulmamalıdır.

11. Kat malikleri uzun süreli evden ayrılacakları zaman servis hizmetlerinin aksamaması ve hırsızlıkların önlenmesi amacıyla evde olamayacağı süreyi mutlaka komşusuna ve kapıcıya bildirilmesi gerekmektedir.

12. Kat malikleri kapıcıların çalışmaları ile ilgili aksaklıklardan veya verilecek görevlerden yönetim kurulu dahil mutlaka Görevli yönetici haberdar edilecektir.

13. Daire içerisinde yapılacak her türlü bakım ve onarım çalışmaları yakın komşularınızı önceden bilgilendirmek sureti ile Cumartesi Pazar günleri haricinde 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmalıdır. (Acil durumlar hariç)

14. Kat malikleri ve/veya sakinleri ihtiyaç halinde alt, üst ve yan dairelerinde acil olarak yapılacak olan onarım ve bakım çalışmalarında kendi dairelerinin kullanılmasına izin vermelidirler.

15. Ev taşımalarında site yönetmelik ve kurallarına uyulmalıdır.

 2. Ortak Yerlere İlişkin Hak Ve Yükümlülükler

Madde 22- Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu blok ortak yerlerden ve tesislerden (kapıcı dairesi, bodrum, sığınak, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.) yararlanmak hakkına sahiptirler.

Kat Malikleri;

1.Dairelerde çöp toplama işlemi her gün 19:00-19:30 saatleri arasında yapılacaktır. Bu nedenle çöplerinizi 18:30-19:00 saatleri arasında sağlam bir poşet içerisinde dairenizin önüne çıkartmanız veya görevli geldiğinde kendisine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu uygulamanın dışında münferit olarak hareket edilmemelidir.

2.Daire önlerine ayakkabı koymak komşularınızı rahatsız eden ve birlikte yaşamı zedeleyen davranışlardan birisi olduğundan daire önlerine ayakkabı, terlik gibi eşyaların konulması yasaktır.

3.Ortak kapalı alanlarda, asansörlerde sigara içmek yasak rahatsız edici bir davranış olup buralarda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

4.Yangın merdivenleri ve diğer boşluklara çöp, fazla eşya ve bisiklet gibi araçların konulması kesinlikle yasaktır.

5.Güvenlik nedeniyle, tanımadığınız ve bilmediğiniz kişilerin görüntülü diyafondan görmeden tanımadığınız birisine blok kapısının açılması kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan bir komşunuz sizin evinizin soyulmasına sebep olabilir. Siz de sebep olmayınız.

6.Aracınızı işaretli alanların içerisine uygun ve düzenli bir şekilde park ediniz. Lütfen ara yollara araç park etmeyiniz.

7.Yönetim tarafından ortak alanlarda yapılacak olan onarım faaliyetleri 09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılacaktır.

8.Yangın merdivenleri yangından kaçış amaçlı olup, amacı dışında kullanılmamalı ve yangın merdiven kapıları da açık bırakılmamalıdır.

9.Ortak alanlarda ve daire içlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantı düzenlemek, düğün, nişan, sünnet merasimi yapmak uygun değildir. Bu türden merasimlerin bir zorunluluk halinde yapılması durumunda komşuların rahatsız edilmemesine özen gösterilmelidir.

10.Sığınaklara kesinlikle malzeme konulamaz, sığınaklar amacı dışında kullanılamaz. Ancak gerekli olan fazla malzemeler depo olarak tayin edilen bölümlerde düzenli bir şekilde muhafaza edilir. Bu bölümlere kesinlikle yiyecek maddeleri konulamaz.

11.Kat malikleri ve/veya kat sakinleri, bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumak zorundadırlar.

12.Kat malikleri ve/veya kat sakinleri yönetim kurulunun onayı olmadan bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve ek tesisler ile farklı renklerde dış badana veya boya yapamazlar.

13.Kat malikleri ve/veya kat sakinleri, bağımsız bölümleri ve ortak alanları kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

14.Eşya taşıma hallerinde yönetimden izin alınması kimlik Bildirim belgesi gösterilmesi zorunludur. Taşınma esnasında asansörleri kullanmayınız. Eşya taşıyanların başından ayrılmayınız, Asansörünü ve ortak alanları dikkatli kullanınız. Merdivenlere, asansöre, duvarlara ve blok kapısına zarar verilmesine engel olunuz.

16.Kat malikleri evlerini kiraya verdiklerinde kiracılarına blok yönetimine bilgilerini güncellemeleri ve kira kontratından 1 suret fotokopi vermeleri konusunu hatırlatacaklardır.

17.Taşınma işleminizin bitiminde mutlaka yönetime gelerek Kimlik Bildirim belgesini doldurunuz.

18. Her türlü tadilat  sonrası çıkan inşaat artıklarını mutlaka torbalar içerisinde kendi olanaklarınız ile

site dışına çıkartınız. Çünkü Belediyeler bu tür atıkları kesinlikle toplamamaktadır.

19. Banyo, tuvalet ve lavabolara inşaat atığı, tuvalet kağıdı, çocuk bezi gibi şeylerin atılması atık su

giderlerinin tıkanmasına neden olmaktadır.

20. Yeşil alanları koruyunuz, çocukların yeşil alanlardaki çiçeklere zarar vermesine müsaade etmeyiniz.

21. 12 yaşından küçük çocuklarınızın asansörlere tek başına binmelerine ve asansörlerin içinde

oynamalarına müsaade etmeyiniz; Asansörde tek başına mahsur kalan çocuktan sadece ailesinin

sorumlu olduğu bilinmelidir.

22. Blok giriş kapılarını ve daire kapılarınızı mutlak suretle kapalı tutunuz.

23. Giriş katlarında balkon ve pencere demiri yaptıracak kat maliklerinin ve/veya kat sakinlerinin, üst katta oturan kat malikinin güvenliğini de tehlikeye sokmayacak şekilde ve üst yönetimin belirleyeceği bir modelde parmaklık yaptırmalıdırlar. Aksi halde üst kat daireye bu yolla gelecek zararlardan alt kat komşunun da sorumlu tutulacağı bilinmelidir.

24. Tel örgü dışında ve ada içindeki özel park alanlarına tanker, tır, kamyon, otobüs gibi araçlar ile yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların park etmeleri yasaktır.   

25. Ortak kullanım alanlarında (Blok çevresi, merdiven boşlukları, asansör vb) tespit edilen arızalar ve bulunan şüpheli paketler için görevli yönetici (266 3 266) veya güvenlik (266 14 59) no.lu telefonları bilgilendiriniz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Giderlere Katılma

1. Genel Olarak Ortak Gider

Madde 23- Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

2. Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

3. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

4. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

5. Kat Malikleri bulundukları bloklara ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar.

6. Ortak gider ve avans payını ödemede iki aydan (yıl içinde iki defa) fazla geciken kat maliki hakkında, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

7. Ortak giderlerden bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hakimin Müdahalesinin İstenmesi

Madde 25-

1. Blok genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara aykırı bulan bağımsız bölüm maliki, KMK’nun hükümleri çerçevesinde Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

2. Bağımsız bölüm maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) KMK’nda veya bu Yönetmelikte öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bir başka bağımsız bölüm maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.

3. Bağımsız bölüm maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki bağımsız bölüm maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, bağımsız bölüm malikleri, KMK’nun 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde, o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilir.

4. Bağımsız bölüm malikleri ortak gider avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte iki ay ısrar etmişse veya bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış veya kullandırmışsa, yukarıda değinilen “çekilmezlik” hali meydana gelmiş sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Yenilik Ve İlaveler İle Giderlerine Katılma

Madde 26 -

1. Blokların ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten, vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler,  bloktaki bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır.

2. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Bağımsız bölüm maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar,  blok yönetimi tarafından belirlenir.

3. Blokların ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen bağımsız bölüm maliki, gidere katılmak zorunda değildir, bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri onların yapılmasına karar vermiş olan bağımsız bölüm maliklerince ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Arızaların Giderilmesi

Madde 27- Bağımsız bölüm malikleri ve onlara tabi olanlar, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler.

Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle bağımsız bölüm malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 27-

1. Blok yönetmeliği Kat malikleri genel kurulunda onaylandıktan sonra tüm kat maliklerini, kanuni varislerini ve kiracılarını kapsar.

2. Taraflar bu yönetmelik hükümlerine uymaya mecburdur.

3. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri geçerlidir.

4. Gerektiğinde; bu yönetmelikte genel kurul kararıyla değişiklikler yapılabilir.

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”