Blog

Örnek Site Genel Kurul Kararı

Örnek Site Genel Kurul Kararı

KMK m.30/1: “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.” 11. KMK m.30/2: “Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır.   

4857 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

Çalışma hayatını düzenleyen yasalar geniş bir mevzuat bütünüdür ve bunlarla ilgili uyuşmazlıklarda sonucun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak yüksek uzmanlık gerektiren bir konudur. 4857 Sayılı Kanun tüm sektörlerde iş veren ve iş görenleri ilgilendiren bir yasadır.

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Güvenlik Risk Danışmanlığı

Risk yönetimi, potansiyel tehlike, tehdit ve risklerin sınıflandırılarak, değerlendirilmesine olanak veren bir ekip çalışması sürecidir.

Kapıcı Sözleşmesi

Kapıcı Sözleşmesi

Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi denir.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir. Bir taşınmazın bağımsız bölümleri daire, ofis, iş yeri, mağaza, depo gibi amaçlarla kullanılabilir.

Alkollü Mekan Güvenliği

Alkollü Mekan Güvenliği

Her alanda güvenliğe dair alınan önlemler öncelikle insanları, diğer canlıları ve tesisleri tehdit, risk ve tehlikelerden korumak içindir.

Site/Apartman Yönetmeliği

Site/Apartman Yönetmeliği

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetmeliği, aynı zamanda site yönetimlerinin hak, görev, yetki ve sorumluluklarını da içermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Doğuşu ve Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Doğuşu ve Gelişimi

İş güvenliğine dair kuralların çoğu, insanoğlunun zaman içerisinde sosyal ihtiyaçlar nedeniyle yerleşik hayata geçmesiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. Adına iş güvenliği denilmemişse de iş güvenliğine dair kurallar daima var olmuştur.

Toplum ve Güvenlik

Toplum ve Güvenlik

Toplumların huzur, refah ve güven duygusunu hissedilebilmesi ile tehdit ve risklere karşı korunma, koruyabilme yeteneği ve kapasitesine duyulan en önemli ihtiyaç güvenliktir.

Site ve Apartman Yöneticilerinin Yıllık Periyodik İş Planı

Site ve Apartman Yöneticilerinin Yıllık Periyodik İş Planı

Para toplanması, ödemelerin yapılması-hesapların takibi-makbuzların yazılması-ödemeyenlerin icra takibi, İSG tedbirleri ve sağlık ve güvenlik tedbirleri gibi konular zaten yöneticinin takip ve kontrolünde olması gereken doğal görevlerinden olduğu için aşağıda yazılmamıştır. 

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

İş Hayatında Mobbing Son Bulmalıdır.

4857 sayılı yasa ve çalışma hayatına dair diğer kanunlar gereği iş ilişkisi kurmak maksadıyla yapılan sözleşmeye göre işveren veya işveren vekillerinin kendisine vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde iş görme yükümlüğü altına girmiş olan kişilere işçi denir.

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji

İnsanlar üzerinde yaşadığımız dünyanın bir yerlerinde ilimle, bilimle teknolojiyle yılmadan uğraşıyorlar.

Kapıcı Yönetmeliği

Kapıcı Yönetmeliği

Apartman Görevlisi (Kapıcı); Kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapan çalışandır.

Terörle Mücadele Hakkında

Terörle Mücadele Hakkında

Terör, sözlüğe baktığımızda korku salma, yıldırma ve genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü yasadışı eylem olarak tanımlanmaktadır. 

Etkinlik Güvenliği

Etkinlik Güvenliği

Ülkemizde Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği başta olmak üzere, diğer kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde koruma ve güvenlik görevinin icrasını yerine getirirken özel güvenliğe dair kanunların eksikliği ve yetersizliği nedeniyle bir hayli zorlanmaktadırlar.

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”